Nyereményjáték szabályzatok

1. Promóciós játék szabályzat -„Bérletes nyereményjáték”

Rövid összefoglaló

A játékon 14 éves kor felett bárki részt vehet, aki a helyszínen a játékra regisztrál. A regisztráció feltétele a megvásárolt érvényes bérlet karszalag sértetlenül a csuklón, mellyel egy alkalommal lehet az adatokat leadni a regisztrációs pultnál.  A bérletesek további regisztrációs szelvényhez juthatnak a helyszíni RCS SHOP-ban történő vásárlással: minden elköltött 5000Ft után egy-egy további regisztrációs lap jár (növelve így a nyerési esélyt).  Egy fő maximum 5 regisztrációs szelvényt adhat le, amennyiben legalább 20000Ft értékben vásárolt az RCS Shopban, és érvényes bérlet karszalaggal rendelkezik.

A sorsolás regisztrációs lapok közül húzva történik. A nyertesek kihirdetése után 2 perc áll rendelkezésre a nyereményért jelentkezni. Azt követően a lehetőség elveszik és új nyertest sorsolunk!

A sorsolás tervezett időpontja: 2024. 06. 22.   20 óra,  a Kunfehértó üdülőterület sporttábori részen felállított rendezvénysátorban. (2. szektor)  Az időpont és helyszín minimálisan változhat. Az információkat itt, a honlapon frissítjük, valamint a találkozó hangosításában tájékoztatunk!

Idén tehát a korábbi évekhez hasonlóan csak a bérletes karszalagot kell megvenni és regisztrálni!   Ha több nyerési esélyre hajtasz, vásárolj legalább 5000Ft-ért az RCS Shop-ban!


20. RCS Meetup – BMW találkozó Promóciós játék hivatalos Szabályzata

1. Az RCS Power Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Szőlő u. 66., cégjegyzékszám: 03-09-131492/4., adószám: 26263898‐2-03), mint az alábbi Játék (a továbbiakban: Játék) Szervezője (a továbbiakban: Szervező) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 14. életévüket betöltött, a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a 3. pontban megjelölt karszalagos bérletet vásárolnak az RCS Power Kft.-től és 4. Pont szerint regisztrálnak a „20. RCS Meetup” BMW találkozó (a továbbiakban: Rendezvény) során, továbbá a vásárolt karszalagot sértetlenül (olvasható sorszámmal), zárógyűrűvel rögzítve a csuklójukon fel tudják mutatni a regisztráció és a sorsolás idején. A Játékos regisztrációjával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen Játék Szabályzatát kimerítően, minden rendelkezésre kiterjedően.

2. A Játékból ki vannak zárva a RCS Power Kft. tulajdonosai, munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá azon meghívott vendégek, akik a bérlethez térítés nélkül jutottak hozzá.

3. A Játékban a 2024. jún. 19-23. között megrendezésre kerülő Rendezvényen való részvételre jogosító bérletet vásárlók vehetnek részt, amelyet az egyedi sorszámos karszalag igazol. A napijegyek és egyéb belépésre jogosító karszalagok nem jogosítanak részvételre a nyereményjátékban.

4. A játékban a részvétel feltétele a regisztráció. A Játékra regisztrálni a helyszínen kijelölt „INFORMÁCIÓ” pultnál lehet,  2024. jún. 20.-21.  10- 19h között, valamint 2024. jún. 22-én az urnazárásig, kb. 19.45-ig. A regisztráció során a Játékos megadja az azonosításához szükséges saját személyes adatait (név, cím, e-mail, telefonszám). A szervező a regisztráció alkalmával ellenőrzi a karszalagot.

5. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kiosztásra/kisorsolásra kerül az eredményesen regisztráló Játékosok között.

6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

6.1. A Játékban kizárólag a promócióban részt vevő karszalag bemutatásával egyidejűleg lehet regisztrálni. A Játékos a karszalag vásárlásával egyszeri jogosultságot szerez. A Játékba regisztrálni a kijelölt standon lehet. A játékosnak a nyerési esélyének növelésére van lehetősége  az RCS Power Kft. által üzemeltetett helyszíni RCS SHOP-ban, a találkozó ideje alatt történő vásárlásokkal: Minden, a helyszíni RCS SHOP-ban kifizetett vásárlás után 5000Ft-onként jár egy plusz nyeremény regisztrációs lap, ami azonos nyerési esélyt jelent, mint a karszalag birtoklásával szerzett regisztráció.  Az RCS SHOP-ban történő vásárlással kizárólag az érvényes bérlettel (és karszalaggal) rendelkezők kapnak további nyereményre jogosító regisztrációs lapot.
Reprezentatív példa: a vendég a teljes árú bérlet (elővételben 39.900Ft) megvásárlásával 1 db nyeremény regisztrációs lapra jogosult.  Ezt követően az RCS SHOP-ban 12.000Ft értékű vásárlással további 2 db regisztrációs lapot kap, így összesen 3 db regisztrációval jogosult részt venni a nyereményjátékban.

Fejenként maximálisan 5 regisztrációs lap tölthető ki és dobható be.

Amennyiben a Játékos fent leírt jogosultságánál többször regisztrálna, úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy csak az érvényes számú regisztrációt fogadja el, illetve a regisztrációval való visszaélés esetén Szervező jogosult a játékos összes szelvényét kizárni a játékból.

6.2. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elírás, technikai hiba, olvashatatlan írás, stb. miatt – nem valós regisztrációk érvénytelenek, és azok nem kerülnek  figyelembe vételre a Játékban. Azok a regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

6.3. A Játékos köteles a felhelyezett karszalagot a sorsolás időpontjáig sértetlenül a csuklóján megőrizni. Az üzleti célú juttatások átvételének feltétele a karszalag bemutatása nyertesség esetén a sorsoláskor a Szervező részére. A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti és sértetlen karszalagot fogad el! Amennyiben a karszalag sérült, a csuklóról eltávolították, vagy eredetisége kétségbe vonható, a Szervező jogosult a Játékost a Játékból utólag is kizárni. Bármilyen módon hamisított, másolt vagy manipulált karszalagok és regisztrációs lapok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő karszalagok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel  kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező egyoldalú döntése az irányadó. A Szervező a karszalagok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a karszalag tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki a karszalagot sértetlenül, zárógyűrűvel rögzítve csuklóján felmutatja.

6.4. A Szervező a legnagyobb gondossággal jár el a gyűjtött regisztrációk nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállal bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni‐ és nem vagyoni hátrányokért.

6.5. A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja a Szervező egyoldalú döntése alapján.

7. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS

7.1. A Játékban az érvényesen regisztráló Játékosok az alábbi üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg.

Fődíj: 1 db használt BMW X5 (E70 30D) személygépkocsi, amely a promóciókban és a Rendezvény során kiállításra kerül. A nyertes jogosultságot szerez a gépkocsi megvásárlására 5Ft vételáron az RCS Power Kft.-től.

További díjak:

— később részletezve–

7.2. A regisztrációs lapokat 2024. jún. 22-én 16 óráig van lehetőség kitölteni és bedobni az urnába.

7.3. A sorsolásra a Rendezvényen, 2024. jún. 22-én 20.00 órakor, a regisztráló játékosok nevének kihúzásával kerül sor. A sorsolás nyilvános. A sorsolás két szakaszból áll.  Az első szakaszban a fent megjelölt „további díjak” kihúzása történik, majd ezután a második szakaszban a Fődíj nyertesének szelvénye kerül kihúzásra. Az első szakaszban a kihúzott szelvények nem kerülnek vissza az urnába, azonban a második szakasz előtt minden már kihúzott szelvény újra az urnába kerül,  így a fődíjért minden érvényes regisztrációs szelvény – a korábban kihúzottak is – nyerési eséllyel indulnak.

8. A Játékban egy Játékos több üzleti juttatás megnyerésére jogosult, az érvényes regisztrációs szelvényeinek számának megfelelően.

9. A nyertesek nevét a Szervező a nyilvános sorsoláson közli. A nyertesek nevük elhangzásától számított 2 percen belül kötelesek jelentkezni, ellenkező esetben elveszítik jogukat a nyereményre, és a Szervező az üzleti célú juttatást újra kisorsolja. Az üzleti jutattás átadása során Szervező ellenőrzi a nyertes személyazonosságát, és a játékra jogosító karszalag sértetlen meglétét.

10. A Játékról friss információk mindig a www.rcs.hu, illetve a www.facebook.com/racingclubsoltvadkert/ weboldalon érhetők el.

11. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében az Adatvédelmi Szabályzat szerint kezelje,  azokat üzletszerzési céllal használja és a megnevezett adatkezelő partnereknek átadja. A Játékban részt vevők tudomásul veszik, hogy a sorsolás során kép és hangrögzítést végez a Szervező vagy annak megbízottja, mely során keletkezett felvételeket a késöbbiekben publikálhatja, promociós célra felhasználhatja.

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot -­‐ így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály  módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján -­‐ indokolt esetben bármikor  megváltoztathassa. Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú  döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos  jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel  kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Frissítve:  2024. május 6.

2. Nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola) szabályzat

A tombola játékon bárki részt vehet, aki tombola szelvényt vásárol.

A tombola sorsolás helye: 20.RCS MeetUP BMW találkozó keretében, Kunfehértó Sporttelep, rendezvénysátor területen

Sorsolás ideje: 2024.06.22. 18:30-tól kezdődően, az autó szépségverseny eredményhirdetésével egyben.

Lebonyolítás szabályai:

Az értékesített tombola nyereményszelvények ellenőrző példányait a sorsolási bizottság húzó urnába helyezi. A meghirdetett időpontban a műsorvezető a közönségből felkér személyeket, hogy a nyertes szelvényeket kihúzzák. Az egyes tételek húzását megelőzően az éppen megnyerhető nyereményt kiválasztja, megnevezi és bemutatja. A húzást követően a nyertesnek a helyszínen fel kell mutatnia a nyertes szelvény saját példányát, és cserében azonnal megkapja a nyereményt. Ha a nyertes többszöri felszólításra sem jelentkezik, akkor az adott nyereményre új nyertest húzunk. A jelentkezésre rendelkezésre álló idő: fél perc.

A tombola szelvények ára: 1000Ft
A kibocsátásra kerülő sorsjegyek darabszáma: 1000db
A sorsjegyek egyedi azonosítására alkalmas jelzés: Ellenőző sorszámtömb, RCS Power Kft. cégbélyegzővel ellátva
Az eddig felajánlott nyeremények leírása és értéke:

Tétel Egységár,  Db
Főnyeremény BMW MTB kerékpár 300000, 1db
Felniverzum 1 garnitúra távtartó + csavarok 70000, 1db
2025-es RCS Meetup bérlet 45000, 3db
Tissot óra 150000, 1db
Gokartozás 15000, 1db
Plüss szőnyeg garnitúra kb. 20eFt értékben 20000, 5db
KB Autoteam autópolirozás 100000, 1db
Beamer Works 50 ezer forintos utalványa 50000, 1db
Beamer Works 25 ezer forintos utalványa 25000, 1db
Police pénztárca 15900, 2db
RCS ajándékcsomag 23100, 3db
RCS logós strand matrac 15000, 3db
RCS tornazsák 5000, 3db

A fenti lista nem végleges, kis mértékben változhat.

Scroll to Top