Adatkezelési Szabályzat

A Szervező (RCS Power Kft.) a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a Játékos neve, e-mail címe, és telefonszáma. A nyertes Játékosok esetében Szervező további személyes adatokat is elkérhet a nyeremény átadásával összefüggésben.
A beérkezett Játék regisztrációk alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Szervező dolgozza fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag a sorsolást lebonyolító közjegyző és az adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá.
A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és jelen adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:
1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adatok átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, vagyis regisztrációjával adja meg,
2. adataik feldolgozását a kisorsolt nyertesekre vonatkozóan az RCS Power Kft. végzi.
3. a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
4. a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja.
5. A nyeremény személyes átvétele esetén visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereményátvétellel kapcsolatos fényképek, videók készítése, valamint azok közzététele.
6. Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező a Játék lezárását követően megsemmisíti, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve azon Játékosok esetén, akik a regisztráció során megadják a marketing célú hozzájárulásukat, beleegyezésüket adják ahhoz, hogy: a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezi az RCS Power Kft. számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően.

A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését vagy a Játékos adatkezelési hozzájárulásának visszavonását követően megsemmisítésre kerülnek.
Az egyes adatkezelők a Játékosok személyes adatait (név, e-mail cím) addig kezelik, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, de a regisztrációtól számított maximum 5 évig.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:
–  az info@rcs.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal.
– a Szervező postacímére (RCS Power Kft., 6230 Soltvadkert, Szőlő u. 66.) küldött levélben, a borítékon feltüntetve „RCS Meetup BMW találkozó adatvédelmi kérelem”.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Scroll to Top